Privacy statement

Algemene clausule persoonlijke levenssfeer

Door zich toegang te verschaffen tot de website van het zorgtraject Oncofertiliteit van UZ Brussel (www.brusselsoncofertility.be), verklaart de internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij/zij aan het UZ Brussel de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

UZ Brussel eerbiedigt de privacy van de internetgebruikers overeenkomstig de geldende wetgeving.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is UZ Brussel, gevestigd in1090 Brussel, Laarbeeklaan 101.

De persoonsgegevens van de internetgebruiker die via de website www.brusselsoncofertility.be worden verzameld, worden door UZ Brussel enkel verwerkt voor fondsenwerving en het toezenden van informatie over de activiteiten van UZ Brussel. Deze gegevens mogen niet worden meegedeeld aan derden.De internetgebruiker laat de verwerking van de gegevens toe in overeenstemming met artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de personeelsleden van UZ Brussel en de andere vennootschappen van de groep UZ Brussel.

De internetgebruiker heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door UZ Brussel, of door een andere vennootschap van de groep UZ Brussel, worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren evenals de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.

De internetgebruiker kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie.De persoonsgegevens van de internetgebruiker worden door UZ Brussel strikt vertrouwelijk verwerkt.